Statut Stowarzyszenia Wszystkich Polaków

Stowarzyszenia Wszystkich Polaków

Stowarzyszenia powstało z woli osób, które po zapoznaniu się z informacją Polskiej Akademii Nauk, zawartą w Internecie pod tytułem „Broń chemiczna w Morzu Bałtyckim” postanowiły rozpocząć działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego w całym kraju.

Z informacji zawartych na stronie internetowej wynika, że w Morzu Bałtyckim w rejonie Gdańska, Słupska i Kołobrzegu zatopiona jest hitlerowska broń chemiczna z magazynów Wermachtu po zakończeniu II wojny światowej oraz, że w lipcu 1955 roku w Darłówku doszło do największego skażenia plaży bronią chemiczną.

Założyciele Stowarzyszenia, dla których dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejsze, postanowili rozpocząć działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego w całym kraju pod hasłem „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety”. 

Założyciele Stowarzyszenia pragną w swojej działalności poinformować polskie społeczeństwo zamieszkałe w kraju i zagranicą, że rozszczelnienie beczek z bronią chemiczną doprowadzi do katastrofy ekologicznej, a w konsekwencji do negatywnego wpływu na społeczno-gospodarczy rozwój kraju. Przyczyni się do trwałej degradacji środowiska morskiego, a działanie środków trujących spowoduje śmierć oraz zmiany nowotworowe czy genetyczne w organizmach żywych. Zginie flora i fauna, a ryby będą się rozmnażać w zatrutej wodzie. 

Założyciele Stowarzyszenia zgadzają się z hasłem, że „wszyscy jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń” i dlatego mając na uwadze szlachetny cel, jakim jest ochrona środowiska naturalnego w całym kraju, występują z apelem do całego polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą o solidarne działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Statut w formie PDF do pobrania tutaj.

§ 1

 1. Stowarzyszenie Wszystkich Polaków, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku nr.79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 4. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest  Zaniemyśl, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

 6. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działanie poza granicami kraju, na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

 8. Stowarzyszenie może być członkiem innej organizacji o podobnym profilu działania, na zasadach pełnej autonomii.

 9. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać własnego logo i pieczęci.

  1. Logo – to znak graficzny przedstawiający biało-czerwony kontur granic Polski. W części białej widnieje napis Stowarzyszenie Wszystkich Polaków,

  2. Pieczęć – Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej w czerwonym kolorze z napisem Stowarzyszenie Wszystkich Polaków.

  3. Członek Stowarzyszenia ma prawo do posiadania legitymacji organizacyjnej oraz do używania odznaki organizacyjnej – por. art. 2 Ustawy z 21.12.1978 r. o odznakach i mundurach Dz. U. z 2016 r. poz. 38. 

§ 2

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego w całym kraju.

 2. Działalność Stowarzyszenia będzie polegała na:

  1. Zapoznaniu społeczeństwa z informacją PAN o zatopionej broni chemicznej w Morzu Bałtyckim oraz z konsekwencjami mogącymi wyniknąć z rozszczelnienia się beczek z bronią chemiczną,

  2. Występowaniu do polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą o pomoc finansową w formie darowizny celem uniknięcia katastrofy ekologicznej u wybrzeży Morza Bałtyckiego,

  3. Podjęciu dialogu z organami władzy publicznej o przystąpieniu do zamykania kopalń z jednoczesnym przechodzeniem na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, słońce oraz fale i prądów morskich.

 3. Wszystkie cele Statutowe dotyczące ochrony środowiska naturalnego w całym kraju będą realizowane poprzez:

  1. Współpracę z mediami krajowymi oraz regionalnymi, w tym opracowaniu informacji dla prasy o realizowanych celach statutowych Stowarzyszenia, 

  2. Prowadzenie strony internetowej skierowanej do całego polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą,

  3. Organizowanie wykładów, zebrań dyskusyjnych, odczytów, warsztatów oraz innych wydarzeń,

  4. Przygotowywanie ulotek, plakatów związanych z ochroną środowiska naturalnego,

  5. Pisemne apele do mieszkańców miast i wsi dotyczące ochrony środowiska naturalnego, które będą rozwieszane na tablicach ogłoszeń,

  6. Prowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą i studentami oraz z osobami dorosłymi na terenie całego kraju pod kątem budowy świadomości ekologicznej,

  7. Współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

  8. Wywieszanie na terenie miast i wsi materiałów reklamowych o tematyce ochrony środowiska naturalnego na terenie całego kraju,

  9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej,

  10. Publiczne zabieranie głosu przez członków Stowarzyszenia w sprawach objętych celami statutowymi,

  11. Udział w manifestacjach zorganizowanych przez inne organizacje, a ściśle związane z tematem ochrony środowiska naturalnego na terenie całego kraju, 

  12. Współpracę i utrzymanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

  13. Współdziałanie z właściwymi placówkami ochrony środowiska, jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej i instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju nauki w dziedzinach związanych z ochroną środowiska naturalnego,

  14. Zamawianie przez członków Stowarzyszenia intencji mszalnych w kościołach w formie darowizny za wydobycie, utylizację oraz zabezpieczenie hitlerowskiej broni chemicznej zatopionej u wybrzeży Morza Bałtyckiego w rejonie Gdańska, Słupska i Kołobrzegu,

  15. Inne sposoby komunikowania się ze społeczeństwem w celu realizacji programu statutu Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,

  2. członków wspierających,

  3. członków honorowych.

§ 4

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych  nie została pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim, która złożyła pisemną deklarację zawierającą rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.

 2. Członkowie zwyczajni mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia, mogą także wybierać władze Stowarzyszenia. Mają prawo zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia i uczestniczyć w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia. Od uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. regularnego opłacania składek członkowskich,

  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

  4. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

  5. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 4. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

  2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

  3. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,

  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami Statutowymi,

  5. zaskarżać w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego uchwał lub orzeczeń władz w sprawach członkowskich,

  6. występować do wszystkich władz Stowarzyszenia z wnioskami i skargami oraz inicjatywą uchwałodawczą,

  7. krytykować i oceniać działalność wszystkich organów na forum wewnątrzorganizacyjnym,

  8. uczestniczyć w posiedzeniu władz Stowarzyszenia na którym rozpatrywany jest jego wniosek o utratę członkostwa w Stowarzyszeniu,

  9. wypowiadać się publicznie na temat celów Stowarzyszenia i ich realizacji. 

§ 5

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie uchwały pisemnego porozumienia.

 2. Wśród członków wspierających wyróżnić można członków zbiorowych, których określa się jako instytucje, przedsiębiorstwo itd., współdziałających w realizacji celów Stowarzyszenia i materialnie wspierających jego działalność. 

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu podjętej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji, członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia jako głos doradczy, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. 

 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

§ 6

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia i jego rozwój. Status członka honorowego nadaje walne zebranie członków, na wniosek zarządu Stowarzyszenia,

 2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział zebraniach władzach Stowarzyszenia i być głosem doradczym. Poza tym posiada takie prawa o obowiązki jak członek zwyczajny. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia polega na uroczystym wręczeniu dyplomu przez zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

  2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. uchwały zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego braku uczestniczenia w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia przez okres 2 lat,

  4. uchwały zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

  5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  6. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia,

  7. po stwierdzeniu, że członek Stowarzyszenia został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

  8. nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia prawa oraz Statutu Stowarzyszenia,

  9. popełnienia przez członka Stowarzyszenia w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,

  10. notorycznego działania na szkodę Stowarzyszenia swoim działaniem, nie przestrzegając postanowień Statutu i podjętych uchwał Stowarzyszenia.

 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne zebranie członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja walnego zebrania członków jest ostateczna.

§ 8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. walne zebranie członków Stowarzyszenia zwane dalej „ Walnym Zebraniem”,

  2. zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”,

  3. komisja rewizyjna. 

 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez walne zebranie członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej czwartej członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum zarząd zwołuje zebranie członków w drugim terminie tego samego dnia 2 godziny później po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszystkich uchwał walnego zebrania członków.

 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć (5) lat.

 4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez cztery kadencje.

 5. W razie gdyby skład władz Stowarzyszenia uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, spośród członków Stowarzyszenia (której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu). Zarząd Stowarzyszenia w zakresie swoich kompetencji posiada zwoływanie walnego zebrania członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji, oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 9

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne zebranie członków może być:

  1. zwyczajne,

  2. nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków  pisemnie o jego terminie,  miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zebrania członków. 

 4. Walne zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 5. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd (w przypadku braku zarządu – komisja rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków kiedy zachodzi taka konieczność). Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków z:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie członków komisji rewizyjnej, 

  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne walne zebranie członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 6. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:

  1. ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

  2. uchwalenie Statutu i jego zmian,

  3. wybór i odwoływanie zarządu i komisji rewizyjnej,

  4. udzielenie absolutorium zarządowi,

  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,

  8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

  9. ocenianie działalności zarządu i komisji rewizyjnej,

  10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia. Z walnego zebrania członków sporządzany jest protokół, jest on konieczny przede wszystkim wtedy gdy zebranie dokonuje zmian danych podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 7. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. 

§ 10

 1. Zarząd jest obligatoryjnym organem Stowarzyszenia. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie. Reprezentację sprawują dwaj członkowie zarządu łącznie.

 2. Członkowie zarządu są wybierani przez walne zebranie członków, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Zarząd jest powołanych do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 4. Zarząd odpowiada za majątek Stowarzyszenia i zarządza nim wydając środki na realizację zadań.

 5. Członek zarządu z przyczyn losowych może zrezygnować z pełnienia funkcji w organie.

 6. Członek zarządu może być odwołany w przypadku nierealizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

 7. Zarząd składa się od 2 do 5 osób.

 8. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 9. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa zarządu.

 10. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 11. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes.

§ 11

 1. Do kompetencji zarządu należy:

  1. realizacja uchwał walnego zebrania członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

  2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  4. występowanie z wnioskami o dotacje,

  5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

  6. zwoływanie walnego zebrania członków,

  7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

  8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałym na tle działalności Stowarzyszenia,

  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków,

  10. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,

  11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  12. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

  13. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

  14. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 2. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

§ 12

 1. Komisja rewizyjna jest obligatoryjnym organem Stowarzyszenia, niezależna od zarządu i powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja rewizyjna jest wybierana spośród wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 3. Członek komisji rewizyjnej z przyczyn losowych może zrezygnować z pełnienia funkcji w organie.

 4. Komisja rewizyjna składa się z 2 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

 5. W razie gdy skład komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 6. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji.

 7. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 8. Kadencja komisji rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 9. Prawo o Stowarzyszeniach na członków komisji rewizyjnej nakłada wymagania:

  1. nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia,

  2. nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim,

  3. nie mogą pozostawać we wspólnym pożyciu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

  4. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 10. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

  2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie niezbędnych wyjaśnień,

  3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia zarządu,

  4. zwołanie walnego zebrania członków, w razie niezwołania go przez zarząd w terminie ustalonym statutem,

  5. składanie na walnym zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla zarządu,

  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków,

  7. wnioskowanie o odwołanie zarządu, lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności trwającej ponad 2 miesiące.

 11. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących władz Stowarzyszenia, komisja rewizyjna może udzielić zarządowi ostrzeżenia lub/i wystąpić o jego usunięcie. 

 13. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący.

§ 13

 1. Członkowie zarządu stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 2. Zarząd Stowarzyszenia opiera swoją działalność w Stowarzyszeniu na pracy społecznej.

§ 14

 1. W Stowarzyszeniu uprawnienie do określania wysokości składek członkowskich ma zarząd Stowarzyszenia.

 2. Decyzja zarządu Stowarzyszenia dotycząca ustalenia wysokości składki członkowskiej musi zostać zatwierdzona w formie uchwały, przez walne zebranie członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 3. Składki członkowskie będą wpłacane na konto złotówkowe Stowarzyszenia w wyznaczonym banku.

§ 15

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie,

  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

  3. wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

  4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

  5. dotacje, środki z funduszy publicznych,

  6. majątek powstały z pozytywnej decyzji rady pracowniczej, przedsiębiorstwa państwowego zgodnie a art. 24 ust. 1 pkt.11 Ustawy z dnia 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1543).

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez walne zebranie członków w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia założone zostaną następujące konta bankowe, w wyznaczonym banku:

  1. konto bankowe w PLN,

  2. konto bankowe w USA

  3. konto bankowe w CAD

  4. konto bankowe w EUR

  5. konto bankowe w GBP

 4. Stowarzyszenie Wszystkich Polaków, po uświadomieniu całego polskiego społeczeństwa, zamieszkałego w kraju i zagranicą o grożącej katastrofie ekologicznej u wybrzeży Morza Bałtyckiego, która będzie miała negatywny wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój kraju, wystąpi z apelem do całego polskiego społeczeństwa o pomoc finansową w formie darowizny, która nie będzie stanowiła uszczerbku w budżecie rodzinnym.

 5. Apel o wpłacanie środków finansowych, w formie darowizny drogą przelewu internetowego lub zlecenia stałego, dotyczył będzie także wszystkich organizacji społecznych, firm i zakładów pracy działających na terenie całego kraju, dla których dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejsze.

 6. Część wymienionych środków będzie raz na kwartał przekazywana na konto bankowe Polskiej Akademii Nauk, celem dalszego wykorzystania w walce o ochronie środowiska morskiego oraz dalszej realizacji badań dna Morza Bałtyckiego w kwestii wydobycia, utylizacji lub zabezpieczenia hitlerowskiej broni chemicznej, zatopionej u wybrzeży Morza Bałtyckiego w rejonie Gdańska, Słupska i Kołobrzegu.

 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania, lub obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd.

 9. Stowarzyszeniu zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych, z majątku należącego do Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub członków organu Stowarzyszenia i pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia opieki lub kurateli,

  2. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na cel inny niż Statutowy,

  3. zakupu towarów lub usług na zasadach mniej korzystnych np. po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

 10. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym reprezentacji zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

§ 16

 1. Przy dokonywaniu zmian Statutu należy:

  1. przeprowadzić konsultacje z członkami Stowarzyszenia,

  2. przeprowadzić z członkami Stowarzyszenia dyskusję nad proponowanymi zmianami,

  3. zgłosić wniosek w sprawie zmiany statutu wraz z uzasadnieniem walnemu zebraniu członków, które ten wniosek ma obowiązek rozpatrzeć,

  4. zamieścić propozycję zmiany statutu w przewidywanym porządku obrad zebrania,

 2. Zmiany Statutu może dokonywać tylko walne zebranie członków, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 3. Po dokonaniu zmiany statutu, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej sąd rejestrowy, składając odpowiedni wniosek. Do wniosku o wpis zmian statutu zarząd obowiązany jest dołączyć jego tekst jednolity, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 4. Sąd dokonuje oceny, czy statut po zmianie jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

 5. Uchwała o zmianie statutu staje się skuteczna z chwilą wpisania zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sadowego.

§ 17

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić:

  1. po zrealizowaniu celów Stowarzyszenia,

  2. po zgłoszonej zarządowi rezygnacji wszystkich członków założycieli z dalszej działalności w Stowarzyszeniu.

 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia dokona tylko walne zebranie członków w drodze podjętej uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Przed przystąpieniem do realizacji rozwiązania Stowarzyszenia należy wykonać następujące czynności:

  1. przeprowadzić likwidacje Stowarzyszenia w możliwie najkrótszym czasie,

  2. zabezpieczyć majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem,

  3. zawiadomić sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji Stowarzyszenia,

  4. dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postepowania likwidacyjnego Stowarzyszenia,

  5. po zakończeniu likwidacji przekazać sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia Wszystkich Polaków z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia Wszystkich Polaków będzie wpłacony na konto Akademii Nauk, celem dalszego wykorzystania w walce o ochronę środowiska morskiego.