Kilka słów o nas

Stowarzyszenie Wszystkich Polaków

Stowarzyszenie powstało z woli osób, które po zapoznaniu się z informacją Polskiej Akademii Nauk, zawartą w Internecie pod tytułem „Broń chemiczna w Morzu Bałtyckim” postanowiły rozpocząć działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego w całym kraju.

Z informacji zawartych na stronie internetowej wynika, że w Morzu Bałtyckim w rejonie Gdańska, Słupska i Kołobrzegu zatopiona jest hitlerowska broń chemiczna z magazynów Wermachtu po zakończeniu II wojny światowej oraz, że w lipcu 1955 roku w Darłówku doszło do największego skażenia plaży bronią chemiczną.

Założyciele Stowarzyszenia, dla których dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejsze, postanowili rozpocząć działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego w całym kraju pod hasłem „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety”. 

Założyciele Stowarzyszenia pragną w swojej działalności poinformować polskie społeczeństwo zamieszkałe w kraju i zagranicą, że rozszczelnienie beczek z bronią chemiczną doprowadzi do katastrofy ekologicznej, a w konsekwencji do negatywnego wpływu na społeczno-gospodarczy rozwój kraju.

Przyczyni się do trwałej degradacji środowiska morskiego, a działanie środków trujących spowoduje śmierć oraz zmiany nowotworowe czy genetyczne w organizmach żywych. Zginie flora i fauna, a ryby będą się rozmnażać w zatrutej wodzie. 

Założyciele Stowarzyszenia zgadzają się z hasłem, że „wszyscy jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń” i dlatego mając na uwadze szlachetny cel, jakim jest ochrona środowiska naturalnego w całym kraju, występują z apelem do całego polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą o solidarne działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Cele Stowarzyszenia

Zapoznanie społeczeństwa z informacją PAN o zatopionej broni chemicznej w Morzu Bałtyckim oraz z konsekwencjami mogącymi wyniknąć z rozszczelnienia się beczek z bronią chemiczną.

Występowanie do polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą o pomoc finansową w formie darowizny celem uniknięcia katastrofy ekologicznej u wybrzeży Morza Bałtyckiego.

Podjęcie dialogu z organami władzy publicznej o przystąpieniu do zamykania kopalń z jednoczesnym przechodzeniem na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, słońce oraz fale i prądów morskich.

Działalność Stowarzyszenia

Cele Statutowe dotyczące ochrony środowiska naturalnego w całym kraju będą realizowane poprzez:

 1. Współpracę z mediami krajowymi oraz regionalnymi, w tym opracowaniu informacji dla prasy o realizowanych celach statutowych Stowarzyszenia, 

 2. Prowadzenie strony internetowej skierowanej do całego polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą,

 3. Organizowanie wykładów, zebrań dyskusyjnych, odczytów, warsztatów oraz innych wydarzeń,

 4. Przygotowywanie ulotek, plakatów związanych z ochroną środowiska naturalnego,

 5. Pisemne apele do mieszkańców miast i wsi dotyczące ochrony środowiska naturalnego, które będą rozwieszane na tablicach ogłoszeń,

 6. Prowadzenie spotkań edukacyjnych z młodzieżą i studentami oraz z osobami dorosłymi na terenie całego kraju pod kątem budowy świadomości ekologicznej,

 7. Współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

 8. Wywieszanie na terenie miast i wsi materiałów reklamowych o tematyce ochrony środowiska naturalnego na terenie całego kraju,

 9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej,

 10. Publiczne zabieranie głosu przez członków Stowarzyszenia w sprawach objętych celami statutowymi,

 11. Udział w manifestacjach zorganizowanych przez inne organizacje, a ściśle związane z tematem ochrony środowiska naturalnego na terenie całego kraju, 

 12. Współpracę i utrzymanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

 13. Współdziałanie z właściwymi placówkami ochrony środowiska, jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej i instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju nauki w dziedzinach związanych z ochroną środowiska naturalnego,

 14. Zamawianie przez członków Stowarzyszenia intencji mszalnych w kościołach w formie darowizny za wydobycie, utylizację oraz zabezpieczenie hitlerowskiej broni chemicznej zatopionej u wybrzeży Morza Bałtyckiego w rejonie Gdańska, Słupska i Kołobrzegu,

 15. Inne sposoby komunikowania się ze społeczeństwem w celu realizacji programu statutu Stowarzyszenia.